Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Oceń wpis
   

WOŚP

licytacje WOŚP
Komentarze (0)
na 2008...
 Oceń wpis
   

Wiernych przyjaciół
Pomocnych ludzi
Fachowców
Osobistego rozwoju
Dobrych opiekunów
Pomocnych Niań
I wszystkie, co pomoc może
W nadchodzącym roku 2008

2008

Komentarze (0)
Parkinson
 Oceń wpis
   
Choroba Parkinsona w pigułce

Definicja i opis choroby
Choroba Parkinsona ma zasięg ogólnoświatowy. Jest to postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego, przejawiające się klinicznie spowolnieniem ruchowym,sztywnością mięśni i drżeniem spoczynkowym, będące następstwem zaniku komórek istoty czarnej śródmózgowia. Nazwa tej choroby pochodzi od nazwiska londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia w 1817 roku. Częstość jej występowania w całej populacji wynosi ok. 0,15%, natomiast w populacji ludzi powyżej 70-tego roku życia wzrasta 10-krotnie, średni wiek zachorowania na chorobę Parkinsona wynosi 58 lat. Znane są jednak przypadki znacznie wcześniejszego zachorowania, tak zwanego parkinsonizmu o wczesnym początku (przed 40 rokiem życia). Mężczyźni chorują nieco częściej niż kobiety. W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństw, w przyszłości nieuchronnie zwiększy się liczba osób z chorobą Parkinsona, która stanowi coraz większe obciążenie społeczne i ekonomiczne.

Objawy
Podstawowe znaki rozpoznawcze choroby to widoczne spowolnienie ruchów, bóle i sztywność mięśni kończyn i ich drżenie, zwłaszcza spoczynkowe, zaburzenia chodu, maskowatość twarzy, zmiana głosu i zaburzenia mowy, przodopochylnenie, niestabilność postawy, ciągłe zmęczenie, mikrografia pisanie coraz mniejszych liter, ślinotok, zaburzenia seksualne i kłopoty w oddawaniu moczu oraz wszechogarniający smutek świadczący o stanie depresyjnym. Nie wszystkie występują jednak jednocześnie u każdego chorego, ponieważ każdy choruje indywidualnie.

Etiologia
Jeśli chodzi o etiologie choroby Parkinsona, istnieją dowody na udział zarówno czynników środowiskowych, jak i genetycznych, jednak nie wykryto jak dotąd swoistej przyczyny tej choroby. Nie ma też niestety specyficznego, definitywnego testu czy metody diagnostycznej umożliwiającej wykrycie choroby. Znany jest mechanizm jej działania, wiadomo też, że jest chorobą nieuleczalną. Niewielka struktura w mózgu o nazwie istota czarna (substantia nigra) zawiera komórki, które produkują substancję chemiczną zwaną dopaminą. Mózg wykorzystuje dopaminę do przesyłania informacji do tej jego części, która zawiaduje funkcjami mięśni. Jeżeli komórki w istocie czarnej przestają funkcjonować, zmniejsza się ilość produkowanej dopaminy. W wyniku tego bodźce, które pomagają organizmowi sprawnie wykorzystywać ruchy, mają trudności w przemieszczaniu się w obrębie mózgu. Prowadzi to do wystąpienia objawów takich jak drżenie, sztywność i spowolnienie ruchowe.

Wiadomo również, że przy defekcie ok. 80% dopaminy w substancji czarnej mózgu, choroba staję się coraz bardziej widoczna. Bez poznania przyczyny choroby, nie ma możliwości jej leczenia przyczynowego. Choć niejeden dzień przynosi nowe wiadomości o rewelacyjnych nowych lekach, udanych zabiegach neurochirurgicznych, obecna strategia leczenia choroby Parkinsona opiera się przede wszystkim na uzupełnianiu dopaminy poprzez podawanie prekursora dopaminy – lewodopy- w celu uzupełnienia zasobów dopaminy w mózgu.

Leczenie
Od 1961 roku „złotym standardem” w leczeniu choroby Parkinsona jest lewodopa. Specyfiki, w których znajduje się lewodopa są w Polsce lekami na ogół refundowanymi.
Kiedy osiąga się maksymalne dawki w przyjmowaniu lewodopy wówczas zaczynają występować fluktuacje motoryczne- naprzemienne okresy zastygania i mobilności. Istnieje jednak szansa poprawy samopoczucia i jakości życia poprzez zastosowanie terapii różnymi preparatami wspomagającymi np. Comtan (Entacapone), który musi być podawany razem z lewodopą. Terapia skojarzona powoduje zmniejszenie ilości oraz skrócenie okresu trwania „świadomego zastyganie” chorych. Comtan wpływając na spowolnienie przemiany lewodopy w innych niż mózg narządach pozwala też na zmniejszenie dawek lewodopy, a tym samym na kontynuowanie skutecznego leczenia, np. Madoparem.
Comtan jest od czerwca 1999 roku dostępny również na rynku polskim, lecz w przeciwieństwie do sytuacji w innych krajach UE nie jest refundowany. Szacuje się, że w Polsce w ciągu najbliższych 4 lat liczba pacjentów kwalifikowanych do terapii tym nowym lekiem wyniosłaby ok. 10 tys. chorych. Nie ma wątpliwości, że nie tylko chorzy na chorobę Parkinsona, ale także ich rodziny stają codziennie przed wieloma trudnościami m.in. finansowymi. Niemniej jednak mając dostęp do skutecznych terapii, przyjmując odpowiednie dawki leków, przestrzegając oszczędnego trybu życia, korzystając z rehabilitacji, chorzy maja w ten sposób możliwość, aby żyć prawie normalnie w społeczeństwie.
Na chorobę Parkinsona choruje w Polsce ok. 120 tysięcy mężczyzn i kobiet. Pierwsze symptomy choroby pojawiają się na ogół w wieku 50–60 lat, czasami wcześniej czasami później, nie ma natomiast specjalnych badań umożliwiających wykrycie choroby. Widoczne spowolnienie ruchów, bóle i sztywność mięśni kończyn i ich drżenie, zwłaszcza spoczynkowe, zaburzenia chodu, maskowatość twarzy, zmiana głosu i zaburzenia mowy, przodopochylenie, niestabilność postawy, ciągłe zmęczenie, mikrografia - pisanie coraz mniejszych liter, ślinotok, zaburzenia seksualne i kłopoty w oddawaniu moczu, wszechogarniający smutek świadczący o stanie depresyjnym – to podstawowe znaki rozpoznawcze choroby. Nie wszystkie występują jednak jednocześnie u każdego chorego, ponieważ każdy choruje indywidualnie i musi żyć na co dzień ze „swoim Parkinsonem”
Każdy dzień przynosi nowe wiadomości o rewelacyjnych lekach, udanych zabiegach neurochirurgicznych.
Niestety, nikt nie odkrył dokładnej przyczyny choroby Parkinsona, znamy mechanizm jej działania i wiemy, że jest chorobą nieuleczalną. Od 1961 r. najskuteczniej jest leczona lewodopą, a leki Lardopa (1970 r.) i Madopar (1973 r.) Firmy Roche, stały się niezastąpione przez wiele lat. Wiemy również, że przy deficycie ok. 80% dopaminy w prążkowiu ( „w substancji czarnej” mózgu), choroba staje się coraz bardziej widoczna. Bez poznania przyczyny choroby, nie ma możliwości jej leczenia przyczynowego.
Należy podkreślić, że choroba Parkinsona w każdym stadium przebiegu nie jest zakaźną. Oprócz kilku rozpoznanych przypadków nie jest też chorobą dziedziczną (ok. 9% zachorowań).
Chorzy mają jednak wiele możliwości, aby żyć prawie normalnie, przyjmując odpowiednie dawki leków i przestrzegając zasad oszczędnego trybu życia oraz zachowując mobilność dzięki fizjoterapii.

Opr.J.Ł.


Artykuł opracowany przez fundacje Parkinsona

http://www.parkinson.net.pl

Komentarze (0)
Asystent Osób Starszych
 Oceń wpis
   

Projekt

I.1. Główne cele projektu
I.2. Cele szczegółowe dla poszczególnych projektów

I.3. Zakres projektu i czas jego trwania

II. Rodzaje szkoleń i warunki przystąpienia do projektu

III. Formy pracy z uczestnikiem kursu
VI. Podstawa programowa szkoleń

Zadaniem ECSP jest "Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

I.1. Główne cele projektu

 • Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.
 • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
 • Pomoc w rozwoju wyspecjalizowanych asystentów osób starszych niezbędnych do:
  • wspierania systematycznego powrotu do funkcjonowania w życiu codziennym,
  • promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
  • zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez zagwarantowanie praktyki,
  • upowszechniania potrzeby kształcenia specjalistów w tej dziedzinie,
  • wyrównywania szans edukacyjnych osób dorosłych niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  • wspierania integracji osób dorosłych w aspekcie różnic kulturowych, intelektualnej.

I.2. Cele szczegółowe dla poszczególnych projektów

 • Asystent Osób Starszych
  • umożliwienie stworzenia wyspecjalizowanej kadry z zakresu opieki nad osobami starszymi,
  • wyjaśnienie problemu i zagrożeń wynikających z nieodpowiedniej opieki nad osobami starszymi
  • stworzenie możliwości pomocy w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy z zakresu aktywnego zdrowia osób starszych i zdrowia psychicznego ich rodzin,
  • wyrównywanie szans jakościowych życica rodzin z strefie najuboższych terenów Polski,
  • tworzenie możliwości wykorzystania pracy informacyjnej dla potrzeb osób dorosłych i działań w środowisku lokalnym,
  • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu w różnych rejonach Polski i stwarzając możliwość pracy i minimalizowaniu w ten sposób różnic ekonomicznych,
  • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.
 • Asystent Osoby Starszej
  • przygotowanie uczestników do problemu i zagadnienia jakim są zaburzenia neurologiczne wieku starczego z szczególnym uwzględnieniem takich zespołów chorobowych jak Parkinson i Alzheimer,
  • zakres zagrożenia globalnego i sposoby radzenia sobie na świecie
  • sposoby aktywnego rozwiązywania problemu w ośrodkach w Polsce
  • program szkolenia wynikający z zapoznania sie zakresem neuropsychologii, diety, fizykoterapii, masażu oraz aspektów higieny
  • wdrażanie uczestników do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej, bibliotek innych
  • wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyki,
  • pomoc w przystosowaniu sie do miejsc pracy i znajdywanie alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy,
  • podniesienie jakości edukacji i pracy w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,
  • promowanie nowego zawodu w aspekcie ogólnopolskim ,
  • wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin opiekuńczo - terapeutycznej,
  • usprawnienie komunikacji w systemie wiedzy.

Rodzaje szkoleń i warunki przystąpienia do projektu

Warunkiem przystąpienia:

 • osoby które ukończyły 30 rok życia
 • posiadają wykształcenie średnie – minimum ( osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym mogą mieć duże problemy z przystosowaniem wiedzy z zakresu neuropsychologii czy dietetyki)
 • legitymować sie niekaralnością (praca u osób starszych najsłabszej grupy)

Formy pracy z uczestnikiem kursu
Zakłada się, że zajęcia na kursach będą prowadzone metodami aktywizującymi, a umiejętności jego uczestników będą kształtowane poprzez wykonywane zadania.

 • Cześć teoretyczna
 • Egzamin teoretyczny
 • Praktyka w domach opieki i ośrodkach do tego przystosowanych przy współpracy z fundacjami Alzheimer Parkinson 14 dni po 6 h
 • Egzamin praktyczny
 • Podsumowanie zagadnienia
 • Licencja – otrzymanie, która mówi o zdanych egzaminach teoretycznych i praktycznych
 • Program związany z zatrudnieniem osób po ukończeniu kursu, otwieranie swojej działalności
 • Pokazywanie alternatywnych miejsc zatrudnienia
 • Wdrożenie systemu zabezpieczania osób prze nieuczciwymi pracodawcami jak i chronienie pracodawców przed nieuczciwymi pracownikami
 • Wdrożenie centrum informacyjnego dla uczestników kursu

ECSP poza organizowaniem szkoleń i praktyk będzie prowadzić system informacji i pomocy dla uczestników. Celem jest pomoc w organizowaniu sytemu pomocy miedzy pracownikiem i pracodawca. Ma zaistnieć ośrodek wspierający działania pomocy dla rodzin dotkniętych problemem jednostek chorobowych jak i sytemu wsparcia dla osób pragnących się przekwalifikować bądź zdobyć nową specjalizacje.

Przewidywane efekty przeprowadzonych szkoleń

Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzenia do potencjalnych pracodawców. Zostaną objęci programem aktywnej współpracy na rzecz opieki nad osobami starszymi. Przygotowaniem do pracy na rynkach UE. Oraz organizowaniem dodatkowych systemów wsparcia.

Podstawa programowa szkoleń
KURS 190 godzin

Wdrażanie informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu pracy z osobami starszymi.

Cele kształcenia
Zapoznanie ze zagadnieniami neuropsychologii i sposobów terapeutycznego aktywowania osób starszych do prostych czynności życiowych takich jak:

 • jedzenie
 • ubieranie
 • czynności higieny osobistej
 • dieta jako system wspomaganie leczenia

Zakres:

 • Psychologia
 • Dieta jako system wspomagający leczenie i rozwój
 • Podstawy masażu leczniczego
 • Ćwiczenia fizykoterapeutyczne
 • Praktyka pielęgnacyjna

Osiągnięcia

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu będzie przygotowany do:

 • planowania pracy z osoba starsza,
 • posługiwania się zdobytą wiedza
 • merytorycznej oceny zawartości problemu i jego rozwiązania
 • znajomości komunikacji z osobami chorymi jaki i ich rodzinami

Praktyka

Podczas praktyki osoba zostanie przygotowania do praktycznego wykorzystania wiedzy i pomocy w pracy z osobami starszymi. Pozna zakres komunikacji z osobami starszymi. Będzie praktycznie wykorzystywać wiedzę z pielęgnacji jak i diety.


Osiągnięcia:

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu będzie przygotowany do:

 • samodzielnej pracy w środowisku osób starszych
 • praktycznego wykorzystania wiedzy
 • systemu wspomagania w przywróceniu w funkcjonowaniu w życiu codziennym osobą starszych
 • będzie przygotowania do prowadzenia rozmów z rodzinami osób starszych

Osoba po zdobyci licencji (licencja informuje, że osoba zdała egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wymiarze zajęci, czyli wymiarze 274 godzin) będzie motywowania i wspierana w podejmowaniu kolejnych działań jak i pracy w specjalizacji.


Komentarze (0)
bo...
 Oceń wpis
   

Bo...

Siła życia, jaką zostaliśmy obdarowani wraz z narodzinami przez doświadczenia, jakie niesie nam codzienność została osłabiona.
Cywilizacji wymaga od każdego z nas abyśmy wiecznie mieli 20 lat
Jednocześnie bezlitośnie wysysając z nas „soki życia”. Czujemy się osaczeni bezradni.
Wynik badań, jakie były przeprowadzone w 1996 roku wykazały, że za złamanie błyskotliwej kariery są dwa czynniki sztywność i złe stosunki z ludźmi
Samoświadomość siebie
Samoregulacja
Motywacja
Empatia
Umiejętności społeczne
Wspomagają powrót sił i radości życia


Realizacja celów
Prowadzenie spotkań z osobami dorosłymi i młodzieżą.
Organizowanie szkoleń dla osób pracujących z dorosłymi i młodzieżą.
Utworzenie i prowadzenie linii interwencyjnej oraz telefonu zaufania.
Tworzenie ośrodków kulturalnych.
Stworzenie opieki psychologicznej.
Organizowanie i finalizowanie
Stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.


Wierzymy, że…
Człowieka nie można, ale można wyedukować i poszerzyć jego poglądy
Perspektywa, jaką nabiera sprawia, że jego dzieci stają się osobami świadomymi swojej siły i możliwości, jakie daje im życie.
Wraz ze wzrostem wiedzy zmniejsza się agresja
Świadomość pozwala wyrwać się z czarnej trójki, jaką jest
Agresja – Depresja - Uzależnienie
Każdy może przyczynić się do zmiany swojego życia i innychJa... Ty... Ona.. On...
Każdy ma prawo żyć lepiej, godniej
Każdy może zmienić swoje życie
Każdy może zrobić coś dla innych

Europejskie Centrum Szkolenia i Pracy
Ul. Bonifraterska 10 B/1
00-203 Warszawa

tel.22 357 24 17

Lukas Bank
74 19 40 10 76 300 40 371 0000 0000


Komentarze (0)
Co to da...
 Oceń wpis
   

Rozwój i możliwość poszukania nowego miejsca dla wielu osób
Świadomość, jaką odgrywa inteligencja społeczna w życiu każdej jednostki a w konsekwencji obrona siebie i bliskich
Nauka zarządzania czasem, co pozwala osiągnąć zamierzony cel – eliminowanie frustracji
Wzrost wiedzy eliminuje zachowanie antyspołeczne


Komentarze (0)
Po co...
 Oceń wpis
   

Rozwój osób dorosłych to:

Świadome i bezpieczne wychowywanie następnych pokoleń
Świadomość swoich emocji i konsekwencji, jakie wynikają z daru ich posiadania
Spadek przemocy i przestępczości
Wydobywanie wielu osób z „zaklętego kręgu” bezsilności
Możliwość tworzenia, wolnych, świadomych wyborów
To zwiększona jakość pracy i życia

doskonalenie wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego
poprawa jakości i dostępności informacyjnej w zakresie kształcenia
umożliwianie zdobywania umiejętności i kwalifikacji przez całe życie
promowanie i poszerzanie kształcenia zawodowego
rozbudzanie motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań
przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności i
kulturze


przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zjednoczonej Europy
rozwój osobowości ludzi
angażowanie w działania osoby dorosłe
rozpowszechnianie rozwiązań umożliwiających zdobywanie wiedzy
opracowanie wspólnego systemu informacji
rozwijanie inteligencji społecznej
poszerzanie umiejętności społecznych


Komentarze (0)
Dlaczego...
 Oceń wpis
   

Bo tak ;)


Dziś już nikt tak nie odpowie. Większość miała możliwość korzystania z profesjonalnych szkoleń, treningów oraz coachingów.
Polska nie wygląda jak w latach 80`
Statystki mimo to są wciąż przerażające
50% Polaków nie posługuje się żadnym obcym językiem
Tak sama liczba nie robi nić w kierunku swojego rozwoju. Powód – jestem za stary
Tak bardzo często mówią Trzydziestolatki!!!
Co czwarty Polak nie widzi sensu swojej dalszej egzystencji
Co trzeci czuje bezsilność w radzeniu sobie w sprawach urzędowych
Większość poszukuje „daru losu” zamiast poszukać siły w sobie
Nie potrafimy korzystać z ze swoich emocji, co często prowadzi do tragedii
Swoje życie uzależniamy od przypadku
Celem działania Fundacji ECSP jest szeroko rozumiana edukacja osób dorosłych oraz młodzieży.
Rozbudzenie trwałego zainteresowania rozwojem własnym.
Organizację spotkań edukacyjnych w zakresie rozwoju osobistego: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów
Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo – badawczej w psychologii, socjologii i pedagogiki


Komentarze (0)
Fundacja Europejskie Centrum Szkolenia i Pracy
 Oceń wpis
   


Fundacja ECSP

Czyli :
Dlaczego...
Po co...
I co to da...

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 |
Najnowsze wpisy
2010-09-07 23:53 O Fundacji
2010-09-06 21:50 Pomóżmy
2010-09-06 10:52 Nowości
2010-09-06 10:20 Warsztaty twórczo-manualne dla Dzieci
2010-06-18 10:21 Wyśpiewaj Swoje Emocje - FINALIŚCI
Najnowsze komentarze
2014-07-30 12:16
osukany2:
O Fundacji
Miałem styczność. Wszystko się zgadza - to firma krzak. A Pani Katarzyna B Głowacka to hochsztapler.
2013-12-23 12:55
rtvagd:
Warsztaty twórczo-manualne dla Dzieci
:)
2013-12-22 00:33
sw-elzbieta.com:
list
pozdrowienia :)
O mnie
ecsp
Fundacja Europejskie Centrum Szkolenia i Pracy europejskiecentrum@gmail.com